Kết quả khảo sát chất lượng học kì 2 năm học 2019-2020

Kết quả khối 10, tải xuống TẠI ĐÂY

Kết quả khối 11, tải xuống TẠI ĐÂY

Bài tin liên quan

Trường THPT Nam Duyên Hà

Cơ sở 1: Địa chỉ cơ quan

Điện thoại: 0900000000

Email: thptnamduyenha@thaibinh.edu.vn