KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC 2022-2023

Tải xuống các văn bản đính kèm:

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG HỌC TẬP

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌP PHỤ HUYNH

      

         SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

          TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ

 
  
 

  Số: 568/KH-THPTNDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

Hưng Hà, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

NĂM HỌC 2022-2023

 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

            Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 351/SGDĐT-GDTrH ngày 09/5/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai chương trình Giáo dục Trung học năm học 2022-2023 cấp THPT;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 398/SGDĐT-QLCL ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển sinh lớp 10 THPT công lập  năm học 2022-2023;

Căn cứ thực tế đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường;

Trường THPT Nam Duyên Hà xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lớp 10 chương trình GDPT 2018 và quy định xếp học sinh lớp 10 theo nhóm môn học năm học 2022-2023 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

- Số lớp: 10 lớp.

- Số học sinh: 450 học sinh.

2. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN NHÓM MÔN HỌC CHO HỌC SINH

Phương án phân lớp theo nhóm môn học (05 nhóm, 10 lớp)

          2.1 - Nhóm định hướng KHTN 1 gồm 02 lớp: 10A1, 10A2 học các nhóm môn học sau:

+ Các môn học bắt buộc bao gồm 05 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo dục QP&AN.

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm 02 hoạt động: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương.

+ Các môn học lựa chọn Vật lý, Hoá học, Sinh học, GDKT&PL, Tin học.

+ Cụm chuyên đề Toán, Vật lý, Hoá học.

Học nâng cao Toán, Vật lý, Hóa học (xếp TKB riêng) ngoài 3 cụm chuyên đề chính khóa.

2.2 - Nhóm định hướng KHTN 2 có 02 lớp: 10A3,10A4 học các nhóm môn học sau:

+ Các môn học bắt buộc bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo dục QP&AN.

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương.

+ Các môn học lựa chọn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Công nghệ

+ Cụm chuyên đề Toán, Vật lý và Hoá học.

Học nâng cao Toán, Vật lý, Hóa học (xếp TKB riêng) ngoài 3 cụm chuyên đề chính khóa.

            2.3 - Nhóm định hướng KHTN 3 có 01 lớp: 10A5 học các nhóm môn học sau:

+ Các môn học bắt buộc bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo dục QP&AN.

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương.

+ Các môn học lựa chọn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử và Công nghệ.

+ Cụm chuyên đề Toán, Hoá học, Sinh học

Học nâng cao Toán, Hóa học, Sinh (xếp TKB riêng) ngoài 3 cụm chuyên đề chính khóa.

          2.4 - Nhóm định hướng KHXH 1 gồm 3 lớp: 10A6, 10A7,10A8 học các nhóm môn học sau:

+ Các môn học bắt buộc bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo dục QP&AN.

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương.

+ Các môn học lựa chọn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục KT&PL, Vật lý và Công nghệ

+ Cụm chuyên đề Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

Học nâng cao Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (xếp TKB riêng) ngoài 3 cụm chuyên đề chính khóa.

2.5 - Nhóm định hướng KHXH 2 có 02 lớp: 10A9,10A10 học các nhóm môn học sau:

 + Các môn học bắt buộc bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo dục QP&AN.

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương.

+ Các môn học lựa chọn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục KT&PL, Hóa Học và Tin học.

+ Cụm chuyên đề Ngữ văn, Toán, Địa lí.

Học nâng cao Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (xếp TKB riêng) ngoài 3 cụm chuyên đề chính khóa.

* Ghi chú:

- Môn Âm nhạc và Mĩ thuật chưa có giáo viên nên chưa lựa chọn.

          - Môn Ngoại ngữ 2 hoặc tiếng dân tộc: Không lựa chọn.

- Học kỳ I dạy 18 tuần, học kỳ 2 dạy 17 tuần, mỗi tuần học 6 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết, mỗi tiết 45 phút.

- Việc tổ chức học nâng cao có thể được điều chỉnh tùy theo phương thức thi Tốt nghiệp, phương thức thi, xét tuyển Đại học và tình hình thực tế của nhà trường.

3. CÁC NGUYỆN VỌNG KHI ĐĂNG KÝ LỚP HỌC

3.1. Mỗi học sinh có 05 nguyện vọng lựa chọn nhóm môn học để đăng ký lớp học

          - Nguyện vọng 1: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học đầu tiên.

            - Nguyện vọng 2: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học sau khi không đảm bảo điều kiện vào lớp thuộc nhóm các môn học đầu tiên.

          - Nguyện vọng 3: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học sau khi không đảm bảo điều kiện vào lớp thuộc nhóm các môn học của nguyện vọng 2.

          - Nguyện vọng 4: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học sau khi không đảm bảo điều kiện vào lớp thuộc nhóm các môn học của nguyện vọng 3.

          - Nguyện vọng 5: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học sau khi không đảm bảo điều kiện vào lớp thuộc nhóm các môn học của nguyện vọng 4.

3.2. Đăng ký nguyện vọng

          Mỗi học sinh sau khi trúng tuyển vào trường sẽ được phát 01 phiếu để đăng ký nguyện vọng, trong phiếu ghi rõ các ô nguyện vọng 1, 2, 3, 4, 5.

3.3. Hồ sơ nhập học

- Giấy báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 (Bản chính, thí sinh lấy tại trường THCS);

- Học bạ THCS (bản chính);

- Giấy khai sinh (Bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (Bản chính);

- Đơn đăng ký nguyện vọng lớp học.

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, đạt giải các cấp khác.

4. QUY ĐỊNH XẾP LỚP

            4.1. Sĩ số các lớp: Mỗi lớp không quá 45 học sinh.

            4.2. Điều kiện xếp lớp: Sau khi có kết quả thi tuyển sinh, trên cơ sở danh sách học sinh trúng tuyển đến nhập học trong thời gian qui định, nhà trường tổ chức xếp học sinh vào các lớp, điều kiện cụ thể như sau:

4.2.1. Đối với nhóm định hướng KHTN có 5 lớp gồm 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5

- Có nguyện vọng học các lớp nhóm khoa học tự nhiên thể hiện qua đơn đăng ký nguyện vọng.

            - Căn cứ kết quả thi tuyển sinh (tổng điểm thi, điểm thi môn Toán) xếp từ cao xuống thấp.

            - Căn cứ điểm học bạ cả năm lớp 9 các môn Toán, Vật lý, Hoá học hoặc KHTN xếp từ cao xuống thấp.

- Ưu tiên các học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học; cuộc thi nghiên cứu KH-KT từ cấp huyện, thị xã trở lên lĩnh vực khoa học tự nhiên. Các học sinh đạt giải trong các cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thi Sáng tạo khoa học trẻ ở lĩnh vực khoa học tự nhiện từ cấp tỉnh trở lên.

4.2.4. Đối với nhóm định hướng KHXH gồm 5 lớp có 5 lớp gồm 10A6, 10A7, 10A8, 10A9, 10A10

- Có nguyện vọng học các lớp nhóm khoa học xã hội thể hiện qua đơn đăng ký nguyện vọng.

            - Căn cứ kết quả thi tuyển sinh (tổng điểm thi, điểm thi môn Ngữ văn) xếp từ cao xuống thấp.

            - Căn cứ điểm học bạ cả năm lớp 9 các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý hoặc KHXH xếp từ cao xuống thấp.

- Ưu tiên các học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý; cuộc thi nghiên cứu KHKT từ cấp huyện, thị xã trở lên về lĩnh vực khoa học hành vi. Các học sinh đạt giải trong các cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thi Sáng tạo khoa học trẻ ở lĩnh vực khoa học hành vi từ cấp tỉnh trở lên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học lớp 10 chương trình GDPT 2018 và quy định xếp học sinh lớp 10 theo nhóm môn học năm học 2022-2023 của trường THPT Nam Duyên Hà.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- Hội đồng GD trường (để thực hiện);

- Đăng Website trường;

- Lưu VT.                                                                         

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Phạm Hoài Ngọc

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường THPT Nam Duyên Hà
Bài tin liên quan