Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

HUYỆN ĐOÀN HƯNG HÀ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ

***

Số: 12    - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hưng Hà, ngày   26   tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

-------

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học; thực hiện kế hoạch của BCH Huyện Đoàn Hưng Hà về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ đoàn trường triển khai kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và vai trò người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên Việt Nam.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội, góp phần nhanh chóng triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

3. Các hoạt động cần đảm bảo sáng tạo, an toàn, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; có tác dụng giáo dục sâu sắc; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức cuộc thi, hội thi trực tuyến với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động tuyên truyền “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội. Tuyên truyền, giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân các sản phẩm, ấn phẩm do Trung ương Đoàn thực hiện nhân dịp 90 năm thành lập Đoàn.

- Tuyên truyền, giới thiệu về bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; tổ chức các hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”. Tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương có di tích lịch sử gắn với Đoàn, Hội, Đội, các địa danh, di tích lịch sử cách mạng.

- Hưởng ứng các cuộc thi viết, thi sản phẩm tuyên truyền... để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thể hiện tình cảm, những kỷ niệm đối với Đoàn, cán bộ Đoàn; giới thiệu những tấm gương, hình ảnh tiêu biểu của thanh niên; những mô hình, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động do đoàn cấp trên triển khai.

2. Tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tổ chức Lễ kỷ niệm hoặc chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn kết hợp với các ngày hội tuổi trẻ, sinh hoạt truyền thống, tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho đoàn viên, thanh thiếu nhi phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid - 19.

Tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Thường xuyên đăng tải các bài viết, các hoạt động của đơn vị trên các kênh thông tin của Đoàn, trường. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và các hoạt động của Đoàn.

3. Phát động đợt thi đua cao điểm “Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Xây dựng hướng dẫn, tổ chức các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gắn với chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xây dựng các công trình thanh niên hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Chi đoàn cơ quan tổ chức các hoạt động chuyên môn hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang màu sắc của Đoàn.

- Chi đoàn học sinh thực hiện nghiêm nội quy của nhà trường, pháp luật của nhà nước. Phấn đấu 100% giờ học xếp loại Tốt, Khá.

- Tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức.

4. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; tham gia xây dựng Đảng

- Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ đề Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”. Thời gian: Tiết 1 sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021.

- Tập trung thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; tiếp tục triển khai học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức lựa chọn, giới thiệu những thanh niên ưu tú để kết nạp nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chi đoàn lập danh sách thanh niên học lớp tìm hiểu về Đoàn trước 10 giờ ngày 13/3/2021 có xác nhận của GVCN (đ.c Ánh nhận). Lớp tìm hiểu về Đoàn thực hiện từ 14 giờ ngày Chủ nhật 14/3/2021 tại Hội trường.

- Tổ chức lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS       Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và diễn biến của dịch bệnh Covid - 19.

- Chủ động tổ chức tốt các hoạt động tại trường; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức.

2. Chi Đoàn cơ sở

- Căn cứ Kế hoạch của đoàn trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh Covid - 19; báo cáo GVCN về việc triển khai, tổ chức các hoạt động.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ngày hội có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Ban Thường vụ đoàn trường yêu cầu các Chi đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện đạt kết quả cao./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thế Hệ

 

Bài tin liên quan

Trường THPT Nam Duyên Hà

Cơ sở 1: Địa chỉ cơ quan

Điện thoại: 0900000000

Email: thptnamduyenha@thaibinh.edu.vn