KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ

Số    388     /KH- NDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                Hưng Hà, ngày 03 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai dạy học trực tuyến

trong thời gian học sinh nghỉ học tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công văn số 102/SGDĐT ngày 03/2/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trường phổ thông và cơ sở giáo dụcthường xuyên, trường THPT Nam Duyên Hà triển khai việc thực hiện chương dạy học qua mạng Internet, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện mục tiêu “Dừng đến trường, không dừng việc dạy và học” nhằm hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 2 năm học 2020-2021;

- Thực hiện công tác đổi mới, đa dạng hoá các hình thức dạy học, nhằm giúp học sinh học tập tập hiệu quả các môn học năm học 2020-2021;

- Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học, sử dụng hiệu quả hệ thống học tập trực tuyến;

- Nâng cao ý thức tự giác của học sinh trong việc tự học, tự ôn tập, tự rèn luyện.

2. Yêu cầu

- 100%  cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các nội dung triển khai theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, của nhà trường, tham gia tích cực, có chất lượng vào hoạt động dạy học  trực tuyến

100% học sinh gia học tập trực tuyến trên Internet trong thời gian nghỉ học tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19;

- 100% giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản phần mềm Zoom (do đồng chí Ngô Duy Sử đã tạo lập) quản lý tài khoản (ID), điểm danh chuyên cần việc học trực tuyến của học sinh lớp mình, thông báo và đề nghị PHHS lớp mình chuẩn bị chu đáo hệ điều kiện để các em học sinh tham gia học trực tuyến được thuận lợi, hiệu quả; gửi địa chỉ Id của lớp cho tổ trưởng chuyên môn (tổ trưởng chuyên môn gửi v ào trang zalo nhóm lãnh đạo trường, cùng dự giờ kiểm tra thành viên tổ mình)

- 100% giáo viên bộ môn tham gia dạy học trực tuyến tại theo thời khoá biểu đã  xây dựng, khuyến khích các thày cô giáo đến trường dạy trực tuyến. Khi thực hiện giờ dạy cần đảm bảo tính sư phạm.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUA INTERNET

  • Dạy theo chương trình học kì 2 của tất cả các môn (trừ bộ môn Giáo dục thể chất), dạy bài mới theo kế hoạch gảing dạy của các bộ môn đã xây dựng (có thể dạy theo chuyên đề hoặc dự án) hoặc định hướng cho HS tìm hiểu kiến thức bài mới song song với việc ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh hoàn thành tốt hệ thống kiến thức SGK (có thời khoá biểu cụ thể kèm theo).

            Ngoài việc dạy học trực tuyến, các thày (cô) giáo xây dựng hoặc khai thác các Video bài giảng trên các kênh truyền hình Trung ương, Hà Nội, đặc biệt trên kênh dayhoctructuyen.thaibinh hoặc Youtube của đài phát thanh truyền hình Thái Bình… để gửi các video bài giảng cho học sinh học tập.

  • Về kiểm tra, đánh giá: thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại mục 4.1 trang 4 của CV 102/SGDĐT ngày 03/02/2021 của sở GDĐT Thái Bình. Căn cứ vào tình hình thực tế, giáo viên có thể kiểm tra bằng nhiều hình thức và lấy điểm thường xuyên, cần đảm bảo khách quan, công bằng. Khi học sinh đi học trở lại nhà trường sẽ tiếp tục cho học sinh ôn tập, dạy bổ sung kiến thức, kiểm tra bổ sung theo kế hoạch dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám hiệu lập kế hoạch chỉ đạo, quản lý và theo dõi việc dạy học trực tuyến của tất cả các đồng chí giáo viên trong nhà trường. Bố trí cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để đảm bảo việc dạy học trực tuyến được thuận lợi. Xây dựng quy chế hoạt động…

Tổ/nhóm chuyên môn chịu trách nhiệm  xây dựng kế hoạch bộ môn ( chủ đề, nguồn học liệu mở…) phù hợp với điều kiện thực tế bộ môn , đảm bảo tiến độ và chương trình học kỳ 2 của năm học.

 3. Giáo viên chủ nhiệm tạo lập tài khoản (ID) cho  giáo viên bộ môn và học sinh, hướng dẫn GVBM, học sinh  vào hệ thống phần mềm. Chịu trách nhiệm  theo dõi chuyên cần, đôn đốc học sinh học tập, cập nhật thông tin hàng ngày sau khi kết thúc bài giảng báo cáo trực tiếp số lượng học sinh tham gia về  tổ/nhóm  trưởng chuyên môn và đồng chí Ngô Đức Thắng .

4. 100% giáo viên bộ môn xây dựng nguồn học liệu, ứng dụng CNTT tham gia dạy học theo lịch của nhà trường, ghi chép trên sổ sách, kiểm tra việc ghi chép của học sinh, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh lớp mình giảng dạy.

5. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn triển khai cụ thể tới học sinh và PHHS  lớp mình chủ nhiệm, lớp mình giảng dạy (GVBM) đảm bảo 100% học sinh tham gia học tập có ghi chép vào vở, thực hiện việc làm và nộp bài tập.

6. 100% học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định, yêu cầu cảu GVCN và GVBM, tham gia đầy đủ các tiết học, ghi chép và hoàn thành nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của GV.

7. PHHS cần giám sát, hỗ trợ con em mình tham gia học trực tuyến, phối hợp với GVCN, GVBM quản lý, đôn đốc việc học và làm bài tập của con em mình.

8. Giao nhóm Truyền thông thông báo kế hoạch của trường trên website, trên zalo, trên Facebook của THPT Nam Duyên , tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh.

9. Nhà trường thành lập một số Tổ kiểm tra đối với giáo viên và học sinh (có quyết định riêng)

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời  về Ban giám hiệu nhà trường để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                  Phạm Hoài Ngọc 

                                                          

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan