HƯỚNG DẪN GHI SỔ ĐOÀN VIÊN

 

HƯỚNG DẪN GHI SỔ ĐOÀN VIÊN

1. Trang bìa:

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Đơn vị: Chi đoàn… trường THPT Nam Duyên Hà

2. Trang 1:

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Địa chỉ: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình). Thôn-xã-huyện-tỉnh

3. Người xin vào đoàn tự giới thiệu (trang 10):

- Họ và tên đang dùng: (Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Họ và tên khai sinh: (Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Sinh ngày: (Ghi đầy đủ ngày/tháng/năm). Ví dụ: 19/05/2003

- Quê quán: (Ghi nơi mình sinh ra). xã-huyện-tỉnh

- Nơi ở hiện nay: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình). Thôn-xã-huyện-tỉnh

- Dân tộc: (Kinh, Kherme,……). Tôn giáo: (nếu có thì ghi ra, không có thì ghi "không")

- Thành phần gia đình: (không ghi).

- Nghề nghiệp bản thân: Học sinh

- Trình độ: + Văn hoá: (Đang học lớp nào ghi lớp đó). Ví dụ: 10/12; 11/12; 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: (Bỏ trống)

+ Lý luận chính trị: “6 bài lý luận chính trị”;

- Ngoại ngữ: (Ghi những chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt được, nếu không có thì để trống)

- Tình hình sức khỏe: (ghi rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại, bệnh mãn tính (nếu có))

- Đã đi nước ngoài nào, lý do:…..(có thì ghi ra, không thì để trống)

- Quan hệ gia đình, xã hội:

   + Bố mẹ đẻ ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ :

  • Bố đẻ: Nguyễn Văn B; 40 tuổi; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ thường trú: Thôn-xã-huyện-tỉnh
  • Mẹ đẻ: Lê Thị C; 40 tuổi; Nghề nghiệp: buôn bán nhỏ; Địa chỉ thường trú: Thôn-xã-huyện-tỉnh

   + Vợ hoặc chồng, các con (họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu)   (để trống)

   + Anh chị em ruột ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ:

  • Anh ruột: Nguyễn Văn D; Tuổi: 35; Nghề nghiệp: Công an; Địa chỉ thường trú: Thôn-xã-huyện-tỉnh
  • - Bản thân:

   + Quá trình công tác: 

Từ năm … đến năm… học trường tiểu học …………………..., xã-huyện-tỉnh

Từ năm … đến năm… học trường THCS ……………………..., xã-huyện-tỉnh

Từ năm …đến nay: học trường THPT Nam Duyên Hà, Hưng Hà, Thái Bình

   + Khen thưởng (ghi ra nếu có, không thì để trống)

   + Kỷ luật: (ghi ra nếu có, không thì để trống)

   + Năng khiếu (ghi ra nếu có, không thì để trống)

   + Sở trường (ghi ra nếu có, không thì để trống)

* Lưu ý: Các bạn điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn như trên rồi ghi ngày tháng (Ghi ngày từ 15 tháng 3 năm 2021), ký tên và đưa cho Bí thư chi đoàn lớp mình ký xác nhận đối với (Ngày ký ghi ngày 17 tháng 3 năm 2021)

4. Đơn xin vào đoàn (trang 13), có thể ghi theo mẫu sau: (Phần chữ nghiêng không ghi vì đã có trong sổ rồi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Hưng Hà, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: BCH chi đoàn: (Ghi tên lớp của mình)

     BCH Đoàn cơ sở: trường THPT Nam Duyên Hà

Tôi là: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày: 19 tháng 05 năm 2005

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích, là trường học của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

 

                                                                                                               Người làm đơn

(ký tên và ghi đầy đủ họ và tên)

- Người (hoặc tổ chức) giới thiệu vào Đoàn:  Ghi vào chỗ trống họ và tên của người được chi đoàn phân công giúp đỡ và giới thiệu đối tượng Đoàn. Ví dụ: Bí thư chi đoàn

5. Quyết định kết nạp Đoàn (trang 15):

- Huyện đoàn Hưng Hà

- BCH: THPT Nam Duyên Hà

- Số: (Để trống)

- Hưng Hà, ngày 26 tháng 3 năm 2021

- Xét đề nghị và biên bản hội nghị xét kết nạp Đoàn viên chi đoàn…. (Ghi tên lớp mình đang học) ngày 20 tháng 3 năm 2021.

- Xét đơn xin vào Đoàn của anh chị: Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa

- Điều 1: chuẩn y kết nạp anh chị (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) vào đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Điều 2: BCH chi Đoàn (Ghi tên lớp mình đang học) có trách nhiệm tổ chức kết nạp đồng chí (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) vào Đoàn và ghi vào sổ Đoàn kể từ ngày ký quyết định

- Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu đồng chí vào đoàn, có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng và giúp đỡ đồng chí (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) hoàn thành nhiệm vụ của người Đoàn viên.

- TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG. (Chỗ này không ký tên)

 

Bài tin liên quan

Trường THPT Nam Duyên Hà

Cơ sở 1: Địa chỉ cơ quan

Điện thoại: 0900000000

Email: thptnamduyenha@thaibinh.edu.vn