Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học và các phụ lục kèm theo

Tải  Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học TẠI ĐÂY

Tải phụ lục 1 KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TẠI ĐÂY

Tải phụ lục 2 KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TẠI ĐÂY

Tải phụ lục 3 KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN TẠI ĐÂY

Tải phụ lục 4 KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY TẠI ĐÂY

Bài tin liên quan