DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN-TIN

 

STT

Họ và tên giáo viên

Bộ môn

Chức vụ

 1.  

Mai Duy Duân

Toán

Tổ trưởng

 1.  

Bùi Phú Tụ

Toán

Tổ phó

 1.  

Hoàng Minh Đông

Toán

 

 1.  

Trần Hải Hào

Toán

 

 1.  

Nguyễn Thị Hiếu

Toán

 

 1.  

Phạm Thị Hương

Toán

 

 1.  

Nguyễn Thị Tố Nga

Toán

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh

Toán

 

 1.  

Nguyễn Thị Huyền Thanh

Toán

 

 1.  

Trần Thị Hiền

Tin

 

 1.  

Nguyễn Thị Nga

Tin

 

 1.  

Nghiêm Thị Quyên

Tin

 

 1.  

Hoàng Thị Trang

Tin