DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

STT

Họ và tên giáo viên

Bộ môn

Chức vụ

  1.  

Nguyễn Khắc Sử

Ngữ văn

Tổ trưởng

  1.  

Bùi Lệ Minh

Ngữ văn

Tổ phó

  1.  

Tạ Thị Thanh Bình

Ngữ văn

 

  1.  

Trần Thị Dinh

Ngữ văn

 

  1.  

Nguyễn Thị Phượng

Ngữ văn

 

  1.  

Bùi Thị Ánh Tuyết

Ngữ văn

 

  1.  

Tạ Thị Tố Uyên

Ngữ văn